Các điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc Điều Khoản Sử Dụng này trước khi sử dụng www.rfa.org hay bất kỳ chức năng nào của website RFA, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào, Bảng Nhắn Tin RFA, podcasting, và nguồn cung cấp RSS (gọi chung, “website của RFA” hay “Dịch Vụ”).
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Có hiệu lực từ ngày 26 tháng Chín năm 2005

Đồng Ý Các Điều Khoản

Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này. RFA dành quyền điều chỉnh các điều khoản này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản cập nhật trên website RFA. Các điều chỉnh này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải.

Bản Quyền

Nội dung website RFA được bảo vệ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ và quốc tế. RFA hoan nghênh việc tái sử dụng, tái xuất bản hay phân phối nội dung văn bản đăng trên website này với điều kiện quý vị nêu tên RFA bằng cách đưa vào thông tin sau:

Copyright © 2006, RFA. Đăng tải lại với sự cho phép của Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. https://www.rfa.org.

Nếu chỉ sử dụng một đoạn trích từ website RFA, thì phải ghi rõ là ‘đoạn trích’ và không được thay đổi hay làm sai nghĩa cơ bản của nội dung nguyên thủy.

Nghiêm cấm phát thanh hay phát thanh lại bất kỳ tài liệu âm thanh hay tái xuất bản tài liệu hình ảnh hay đồ họa có trên website RFA, hay các website của chín ban ngôn ngữ của đài.

Nhãn Hiệu

Radio Free Asia®, RFA® và tên chương trình RFA là nhãn hiệu dịch vụ riêng của Radio Free Asia, Inc. Tất cả các quyền được bảo vệ. Bạn không được dùng nhãn hiệu dịch vụ RFA, lô-gô hay đồ họa mà không có sự đồng ý trước đó bằng văn bản của RFA, trừ khi nó bao gồm trong một nguồn cung cấp RSS của RFA. Khi đó, bạn cần đáp ứng các yêu cầu quy định về chính sách Nguồn Cung Cấp RSS của RFA (ghi ở bên dưới).

Định Khung

RFA không cho phép định khung website của mình.

Kết nối đến các website của RFA

RFA cam kết tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề báo cao nhất và vì nền báo chí độc lập, phi thương mại. Vì thế, liên kết không:

(a) hàm ý rằng RFA quảng bá hay bảo trợ cho sự nghiệp, ý tưởng, các website, chiến dịch chính trị, sản phẩm hay dịch vụ của bất kỳ người nào hay tổ chức nào,

(b) cho phép dùng nội dung RFA vì mục đích thương mại. Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép đối với bất kỳ liên kết nào.

Liên kết đến các website của bên thứ ba

RFA cung cấp liên kết đến các website trên Internet do các bên thứ ba duy trì, mà RFA không có quyền kiểm soát. RFA không bảo trợ và do đó không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý về nội dung, người điều hành, sản phẩm hay dịch vụ của các website như thế. RFA không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, cho các thiệt hại hay mất mát gây ra- hay được cho là gây ra- bởi hay liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, sản phẩm hay dịch vụ nào từ các website như thế.

Nguồn cung cấp RSS

Nguồn cung cấp RSS của RFA, do RFA cung cấp tại www.rfa.org/rss/index.html, bao gồm tiêu đề, tóm tắt và kết nối đến bảng tin đầy đủ. Nguồn cung cấp RSS được bảo vệ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ và quốc tế. RFA giữ mọi bản quyền trong hay đến các nguồn cung cấp RSS. Bạn có thể trưng bày, trích đoạn và kết nối đến Nguồn Cung Cấp RSS miễn là

(a) các liên kết dẫn người dùng đến website RFA,

(b) việc sử dụng hay trưng bày không hàm ý rằng RFA quảng bá hay bảo trợ cho sự nghiệp, ý tưởng, website, sản phẩm hay dịch vụ của bất kỳ người nào hay tổ chức nào,

(c) nghĩa cơ bản của nội dung chứa đựng trong Nguồn Cung Cấp RSS, bao gồm tiêu đề và tóm tắt, là không bị thay đổi hay bóp méo, và

(d) Bạn không chỉnh sửa bản tin hay nội dung khác được liên kết qua Nguồn Cung Cấp RSS.

Sử Dụng Dịch Vụ

Nếu bạn trưng bày ‘Nội Dung Nguồn Cung Cấp RSS’ trên website, weblog hay ứng dụng tương tự của bạn, thì bạn phải cung cấp đường dẫn nguồn RFA ở gần ‘Nội Dung Nguồn Cung Cấp RSS’ ấy, bằng cách ghi rõ dòng chữ “Tin RFA” hay trưng bày lô-gô RFA nằm trong nguồn cung cấp RSS, không chỉnh sửa. Mọi việc sử dụng nhãn hiệu hay nhãn dịch vụ của RFA, hay của Nguồn Cung Cấp RSS là bị nghiêm cấm. Về việc sử dụng bản tin hay nội dung khác có liên kết bởi Nguồn Cung Cấp RSS, vui lòng xem mục Bản Quyền trong Điều Khoản Sử Dụng này.

RFA dành quyền chấm dứt cung cấp Nguồn Cung Cấp RSS và yêu cầu bạn chấm dứt truy cập hay sử dụng Nguồn Cung Cấp RSS, bất kỳ nội dung nào trong Nguồn Cung Cấp RSS, và/hay lô-gô RFA vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

1. Bạn không được đăng tải, tải lên, hay truyền bất kỳ tài liệu hay liên kết nào đến các tài liệu mang tính vu khống, lăng nhục, giả mạo, sai lạc, tục tĩu, không đứng đắn, dâm dục, khiêu dâm, bạo lực, chửi rủa, đe dọa, quấy rối, kỳ thị, phân biệt chủng tộc, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, vi phạm luật pháp, tạo thành lời nói thù nghịch, hay gây hại trẻ nhỏ dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Bạn đồng ý không mạo danh (ví dụ, bằng cách sử dụng tên hay địa chỉ email người khác trên Bảng Nhắn Tin RFA) bất kỳ người nào hay tổ chức nào khác, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn vào, bất kỳ quan chức hay nhân viên nào của RFA.

3. Bạn chỉ được đăng tải, tải lên hay truyền các tài liệu mà quý vị có bản quyền hay được phép phân phối theo đường điện tử. Không được vi phạm, đạo văn, hay xâm phạm quyền của các bên thứ ba, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, sự riêng tư, cá nhân, công cộng, đạo đức hay quyền riêng, hay quyền ủy thác, ví dụ thông tin bảo mật hay bí mật thương mại. Bạn hứa và tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu đăng tải, tải lên hay truyền đi do chính bạn sở hữu hay thuộc dạng tài sản chung. Không được tải nhạc lên Bảng Nhắn Tin RFA hay ở các phần khác của Dịch Vụ.

4. Dịch Vụ chỉ được dùng cho mục đích phi thương mại. Bạn không được phân phối hay xuất bản bất kỳ tài liệu nào có nội dung chào mời tài trợ, quảng cáo hay bảo trợ cho hàng hóa hay dịch vụ.

5. Bạn không được đăng tải, tải lên hay truyền bất kỳ phần mềm hay tài liệu khác có chứa virus hay mã hay thiết bị gây hại. Bạn không được sử dụng Dịch Vụ để phân phát thư theo chuỗi, mạo danh người khác, rủ rê hoạt động tội phạm, phân phát thư rác hay “spam” hay thu thập địa chỉ email nằm mục đích gởi thư rác cho người dùng Dịch Vụ khác.

6. Sau đây, bạn cho phép RFA sử dụng với tính cách không độc quyền, liên tục, không tính phí, toàn cầu để sao chép, cấp giấy phép con, chỉnh sửa, truyền đi, biểu diễn hay trưng bày ở công cộng dưới mọi hình thức, dù bây giờ đã được biết hay chưa, bất kỳ tài liệu nào do bạn đăng tải, tải lên hay truyền đi trên Dịch Vụ.

7. Người dưới mười tám (18) tuổi PHẢI có phép của bố mẹ trước khi đăng ký sử dụng Bảng Nhắn Tin RFA. Trẻ em dưới mười ba (13) tuổi không đủ điều kiện tham gia vào các thảo luận hay cung cấp bất kỳ thông tin gì cho Bảng Nhắn Tin hay cho RFA.

8. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ và mọi nội dung đăng tải, tải lên hay truyền đi khi sử dụng tài khoản của bạn. RFA không và không thể xem mọi nội dung trên Bảng Nhắn Tin RFA. Bạn đồng ý rằng RFA không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tài liệu nào đăng tải, tải lên hay truyền đi trên Bảng Nhắn Tin RFA hay qua Dịch Vụ. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng RFA có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa, biên tập hay loại bỏ các tài liệu mà RFA, tùy sự quyết định của riêng mình, cho là vi phạm Quy Định của Bảng Nhắn Tin RFA hay RFA, tùy sự quyết định của riêng mình, xem là chống đối hay trái ngược với chính sách của RFA.

9. RFA không thể xác minh độ chính xác của các lời tuyên bố mà người dùng đăng tải trên Bảng Nhắn Tin, và không bảo đảm rằng mọi tài liệu được đăng tải có sự cho phép của người giữ bản quyền hay độc quyền hay đã tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này.

10. Bạn thừa nhận rằng RFA có quyền giới hạn hay chấm dứt truy cập Bảng Nhắn Tin RFA vì bất kỳ lý do gì, bao gồm vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

Tuyên Bố; Bồi Thường

Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ; bao gồm Bảng Nhắn Tin RFA, hay gửi tiểu luận, email hay thông tin khác qua www.rfa.org, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi điều sau:

Miễn Trừ

Bạn tuyên bố và xác nhận rằng

(a) Bất kỳ tài liệu nào bạn đăng tải, tải lên hay truyền đi trên Bảng Nhắn Tin RFA hay trên hay qua Dịch Vụ không và sẽ không vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, và

(b) Việc sử dụng Dịch Vụ của bạn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này. Bạn đồng ý sẽ bồi thường, và miễn trừ cho RFA và các giám đốc, viên chức, nhân viên, thành viên và những người đã đựơc cấp phép khỏi mọi yêu cầu bồi thường, nghĩa vụ pháp lý, phí tổn hay chi phí, bao gồm chi phí luật sư thỏa đáng, phát sinh từ (1) việc bạn vi phạm tuyên bố và xác nhận trên, (2) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, (3) tài liệu bạn đã đăng, tải lên hay truyền đi trong Bảng Nhắn Tin RFA hay trên hay qua Dịch Vụ, hay (4) việc RFA xuất bản, phân phối hay sử dụng tài liệu như thế.

RFA KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ NÓI RÕ, HÀM Ý, GIỚI HẠN, TỔNG QUÁT HAY KHÁC. CÁC DỊCH VỤ CỦA RFA ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. RFA KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY KHÔNG MẮC LỖI. RFA CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ KẾT QUẢ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HAY NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM, Ý KIẾN, HAY TUYÊN BỐ CÓ TRÊN, HAY THÔNG QUA DỊCH VỤ, HAY THÔNG QUA CÁC LIÊN KẾT ĐẾN DỊCH VỤ. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY LÀ HOÀN TOÀN DO BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM. RFA, CÁC GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC HAY NHÂN VIÊN SẼ KHÔNG CHỊU NGHĨA VỤ PHÁP LÝ DƯỚI BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO CHO CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, LÀ HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ HAY TRỪNG PHẠT, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Đại Diện Bản Quyền

RFA tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn bị sao chép theo cách cấu thành một sự vi phạm bản quyền, hãy cung cấp thông tin sau bằng văn bản cho Đại Diện Bản Quyền của RFA:

1. Chữ ký thật hay chữ ký điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho người giữ bản quyền.

2. Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm.

3. Mô tả tài liệu mà bạn cho là vi phạm hay là đối tượng của hành vi vi phạm và sẽ được gỡ bỏ hay ngắt truy cập, và thông tin đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu.

4. Thông tin liên lạc của bạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

5. Bản khai theo đó bạn tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được người giữ bản quyền, hay đại diện của người này hay luật pháp cho phép.

6. Bản khai rằng thông tin trong bản thông báo là chính xác và, có tuyên thệ khai đúng sự thật, rằng bạn là người giữ bản quyền hay được ủy quyền hành động thay mặt người giữ bản quyền được cho là bị vi phạm.

Có thể tiếp xúc với Đại Diện Bản Quyền RFA tại: contact@rfa.org

Người Sử Dụng Quốc Tế

Dịch Vụ được kiểm soát và hoạt động bên trong Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập từ một địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ với luật pháp áp dụng tại nơi đó, bao gồm cả luật và quy định xuất khẩu Hoa Kỳ.

Các điều khoản khác

Điều Khoản Sử Dụng này, cùng với Chính Sách Riêng Tư, đại diện cho toàn bộ sự thông hiểu của các bên liên quan đến việc sử dụng website của RFA và thay thế cho mọi tài liệu, thư tín, trao đổi, hay các thông hiểu bằng lời hay văn bản trước đây liên quan đến các điều khoản sử dụng này.

Điều Khoản Sử Dụng này được chi phối và phân tích theo luật của District of Columbia bất kể sự chọn lựa quy định luật pháp, và, ở các chỗ thích hợp, theo luật của Hoa Kỳ.

Theo mức độ luật pháp cho phép, bất kỳ tranh chấp nào dưới các điều khoản sử dụng này hay liên quan đến Dịch Vụ sẽ được tố tụng tại các tòa án địa phương hay Liên Bang đặt tại District of Columbia mà bạn đồng ý về phạm vi thẩm quyền tư pháp cá nhân và địa điểm đó.

Việc chỉnh sửa hay miễn trừ một phần của các điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành việc miễn trừ hay chỉnh sửa các phần khác trong điều khoản sử dụng.

Nếu vì bất kỳ lý do gì bất kỳ quy định nào của điều khoản sử dụng này được phát hiện là không thực thi được, quy định đó sẽ được thực thi cho đến mức tối đa cho phép, và phần còn lại của điều khoản sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Ý kiến (22)
Share

Hồ Quang Huy

nơi gửi Khánh Hòa

Quý đài có thể hướng dân tôi cách gửi bài cũng như các quy định liên quan về gửi bài?
Cảm ơn!
Email: qtran8421@gmail.com

18/08/2018 03:11

Hồ Quang Huy

nơi gửi Nha Trang, Khánh Hòa

Tôi chưa biết quy định gửi bài cũng như cách gửi bài để đăng tải trên RFA.
Quý đài có thể hướng dẫn được không? Cảm ơn!

18/08/2018 03:09

Tuong Lai

nơi gửi Ha Noi

Trung Quoc se tieu diet va tiep thu Viet Nam trong tuong lai ma khong ton mot vien dan,ma con duoc loi nhuan khong lo tu xuat khau hang doc sang Viet Nam.

18/12/2016 13:53

Thụy

Không phải ông bộ trưởng "thiếu nền tảng giáo dục", mà đúng hơn là ông không có giáo dục.

21/11/2016 22:35

Le Long

nơi gửi SaiGon

CÒN…….. KHÔNG CÒN
Còn cộng sãn là không còn quốc gia
Còn chủ nghĩa là không còn có lý tưởng
Còn giáo điều là không còn có hiến pháp
Còn lãnh tụ là không còn có anh minh
Còn lảnh đạo là không còn có thanh liêm
Còn cán bộ là không còn có liêm khiết
Còn công an là không còn có công lý.
VẪN CÒN CỘNG SÃN LÀ KHÔNG CÒN MONG CÓ ĐIỀU GÌ!

29/01/2016 11:17

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang